Whistleblowing
Hvad er whistleblowing?
Whistleblowing er en indberetning af ulovlige eller umoralske handlinger i en organisation. Den person, der indberetter dette, kaldet en whistleblower, kan enten være en del af organisationen eller en tredjepart med tilknytning til organisationen.

I langt de fleste tilfælde vil whistleblowing finde sted i en arbejdsrelateret sammenhæng. En medarbejder kan f.eks. få oplysninger om ulovlige aktiviteter hos sin arbejdsgiver under udførelsen af sit arbejde, som medarbejderen beslutter sig for at indberette.
Hvilke typer af whistleblowing findes der?
Der kan skelnes mellem intern og ekstern whistleblowing. Intern whistleblowing indebærer, at en whistleblower foretager en indberetning inden for den organisation, som han eller hun er en del af eller har tilknytning til. Det betyder, at whistlebloweren kun informerer om forseelsen inden for denne organisation. På den anden side betyder ekstern whistleblowing, at whistlebloweren advarer andre end organisationen selv om aktiviteter i organisationen. I så fald videregives oplysningerne til f.eks. offentlige myndigheder eller medierne.
Hvorfor er whistleblowing vigtigt?
For det første spiller whistleblowing en væsentlig rolle i forebyggelsen eller reduceringen af skader på samfundet, da personer, der er en del af eller har tilknytning til en organisation, ofte er de første eller eneste, der har viden om eller adgang til oplysninger om sådanne skader. Ud fra organisationens perspektiv bidrager whistleblowing desuden til en kultur af etik, lovlighed, gennemsigtighed og deltagelse.

Whistlebloweren har mulighed for at overvinde en følelse af skyld eller ansvarsfølelse ved at gøre brug af whistleblowing, og dermed dele oplysninger om ulovlige eller umoralske handlinger i den organisation, som whistlebloweren er en del af eller har tilknytning til.

Whistleblowing er vigtigt for samfundet, og er derfor beskyttet ved lov.
Whistleblowerordning
Hvad er en whistleblowerordning?
En whistleblowerordning er et værktøj, der giver folk mulighed for at indberette oplysninger om en bestemt organisation. Denne ordning guider således whistleblowere gennem processen med at indberette en ulovlig eller uetisk aktivitet. Dette gør det muligt for organisationer at få kendskab til, undersøge og afhjælpe ulovlig eller uetisk adfærd.
Hvorfor har man en whistleblowerordning?
Som følge af EU's øgede fokus på værdien af whistleblowing vedtog EU den 23. oktober 2019 direktiv 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Dette whistleblowerdirektiv, som er blevet implementeret i dansk lovgivning, skaber en juridisk ramme for whistleblowerordninger og beskytter whistleblowere, der indberetter oplysninger gennem en whistleblowerordning.

En whistleblowerordning fungerer som et initiativ, som giver alle medarbejdere mulighed for at ytre deres mulige bekymringer nemt og sikkert. Det er en af flere årsager til, at man skal betragte whistleblowing, som særligt værdiskabende, da det skaber en reel mulighed for at gøre virksomheden bedre, indefra. Det har nemlig en afgørende rolle for at skabe en kultur af gennemsigtighed og en følelse af tilhørsforhold for medarbejderne. Derudover støtter og fremmer ordningen at man rejser bekymringer internt, tæt på problemets kilde. Dette gør det muligt at afhjælpe disse problemer tidligt og effektivt.
Hvem kan bruge denne whistleblowerordning?
Whistleblowerordningen kan anvendes af alle, der har oplysninger om en offentlig eller privat organisation, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter.
Indberetninger kan indgives af:
  • Medarbejdere. Dette omfatter både fuldtidsansatte og deltidsansatte samt ansatte, der arbejder under en ubegrænset eller tidsbegrænset kontrakt.
  • Jobansøgere.
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
  • Frivillige.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende.
  • Aktionærer.
  • Medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller andre ledende organer.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af underleverandører og leverandører
Personer, der falder ind under disse kategorier, kan gøre brug af whistleblowerordningen, uanset om deres ansættelsesforhold til organisationen er ophørt, stadig er i gang eller endnu ikke er begyndt.
Hvilke forhold kan indberettes gennem denne whistleblowerordning?
Whistleblowerordningen kan bruges til at behandle oplysninger om alvorlige overtrædelser af loven, forsøg på at skjule sådanne overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i organisationen. Også i tilfælde af rimelig mistanke om sådanne overtrædelser eller forhold kan disse oplysninger indberettes.

De overtrædelser, der kan indberettes via whistleblowerordningen, vedrører specifikke overtrædelser af EU-lovgivningen eller andre alvorlige lovovertrædelser og forhold i henhold til dansk lovgivning. Aktiviteter, der kan indberettes gennem denne ordning, vedrører f.eks. korruption, miljøbeskyttelse, folkesundhed, bestikkelse, personoplysninger eller sexchikane. Dette er kun eksempler. Der kan også indberettes omkring andre sager eller overtrædelser af loven af alvorlig karakter.
Hvilke forhold kan ikke indberettes gennem denne whistleblowerordning?
Denne whistleblowerordning er ikke beregnet til at indberette mindre alvorlige forhold eller almindelige ansættelsesmæssige spørgsmål, såsom utilfredshed med lønnen eller mindre kollegiale problemer. Det er også et krav, at indberetningerne indsendes i god tro, og at denne ordning ikke anvendes til ubegrundede beskyldninger mod uskyldige personer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din observation eller mistanke er af alvorlig karakter og bør indberettes eller ej, opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser vil blive besvaret og behandlet.
Hvordan er du beskyttet, når du bruger denne ordning?
Whistleblowere, der i god tro indberetter alvorlige forhold gennem denne ordning, nyder bred beskyttelse uden at blive gjort ansvarlig for at bryde fortrolighedspligten med hensyn til de indberettede oplysninger. Også personer, der bistår whistlebloweren, eller personer eller virksomheder, der har tilknytning til whistlebloweren, er omfattet af denne beskyttelse. 

Denne beskyttelse indebærer en beskyttelse mod enhver form for repressalier. Repressalier indebærer enhver handling eller undladelse som følge af indberetningen, som forårsager eller kan forårsage uberettiget skade for whistlebloweren. Sådanne handlinger kan antage mange forskellige former, f.eks. afskedigelse, ændring af arbejdssted, lønnedgang eller skade det personlige eller faglige omdømme.

Hvis en whistleblower eller en beskyttet person udsættes for repressalier, har han eller hun krav på godtgørelse. En organisation, der udøver gengældelsesforanstaltninger, kan også blive pålagt andre sanktioner.

Indberetningsproces
Hvordan indberetter man?
Du kan oprette en indberetning via den digitale indberetningskanal for den organisation, som du vil rapportere om.
Hvad sker der, hvis min indberetning er ufuldstændig?
Det er altid muligt at få adgang til din indberetning og derfra give yderligere oplysninger eller beviser til sagen. De personer, der behandler sagen, kan også anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation, som kan være relevant for behandlingen og undersøgelsen af sagen. En efterfølgende indsendelse af svar eller dokumentation afhænger dog udelukkende af din vilje til at gøre det. Der er ingen forpligtelse til at gøre dette.
Hvem behandler min indberetning?
Din indberetning vil blive behandlet af en uafhængig tredjepart, Walor ApS, som har specialiseret sig i at håndtere whistleblowerindberetninger. Walor undersøger sagen og videresender den til rette person i organisationen, som er udpeget til at behandle og undersøge whistleblowerindberetninger internt. Din sag vil under ingen omstændigheder blive overdraget til en person, der er involveret i de indberettede aktiviteter, eller som der kan være en interessekonflikt med.
Hvordan behandles min indberetning?
Du vil modtage en kvittering for modtagelse af indberetning inden for syv dage. Herefter vil der blive foretaget en indledende undersøgelse af indberetningen. Hvis det viser sig, at indberetningen er åbenbart ubegrundet, vil den blive afvist. Den person, der har anmeldt sagen, vil blive underrettet herom hurtigst muligt. Hvis den indledende undersøgelse imidlertid viser, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, vil den blive undersøgt yderligere. Sagen vil derefter blive behandlet internt. Whistlebloweren vil hurtigst muligt modtage feedback om eventuelle opdateringer eller resultater.

Denne interne undersøgelse kan have konsekvenser for den eller de involverede personer. Hvis sagen er af særlig alvorlig karakter, kan den også blive videregivet til politiet med henblik på yderligere efterforskning. Når alle undersøgelser er gennemført og eventuelle sanktioner er pålagt, vil sagen blive afsluttet. Den slettes derefter fra systemet.
Hvad sker der, hvis jeg mister min whistleblower-kode?
Hvis du mister din whistleblowerkode, har du desværre ikke længere adgang til din indberetning. Dette er den eneste mulighed for at garantere en sikker og anonym indberetning process. Din indberetning vil dog stadig blive gennemgået og undersøgt.

Du vil ikke kunne opdatere din indberetning eller besvare spørgsmål om sagen. For at kunne gøre dette skal du lave en ny indberetning og indsende den via denne whistleblowerordning.
Hvor lang tid vil det tage at behandle min indberetning?
Din indberetning vil blive behandlet og undersøgt hurtigst muligt. I løbet af denne proces vil du modtage feedback om eventuelle opdateringer eller resultater. Den samlede varighed afhænger af din sag, men du vil senest tre måneder efter indberetningen modtage oplysninger om de planlagte eller allerede udførte handlinger.
Vil min identitet forblive hemmelig?
Du har mulighed for at indberette enten anonymt eller fortroligt via whistleblowerordningen. Mens førstnævnte indebærer, at der ikke deles nogen personlige oplysninger, omfatter sidstnævnte, at whistlebloweren deler personlige oplysninger. Hvis der deles personlige oplysninger i din indberetning, vil kun de personer, der er autoriseret til at undersøge sagen, have adgang til dem. Fortroligheden af den indsendte indberetning vil derfor under alle omstændigheder blive respekteret.
Er denne whistleblowerordning sikker?
Whistleblowerindberetningskanalen drives af Walor ApS, som er en uafhængig tredjepart, der garanterer systemets sikkerhed. Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID'er og krypterer alle behandlede data. Alle involverede parters persondata rettigheder vil blive respekteret. Kun den ansvarlige sagsbehandler har adgang til indberetningen.
Vil nogle af de personer, der er berørt af en indberetning, blive underrettet?
Den eller de berørte personer vil blive informeret om, at de er involveret i en sag. I hvert enkelt tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således at meddelelsen ikke får konsekvenser for indsamlingen af bevismateriale.
Der vil ikke blive givet nogen oplysninger, hverken direkte eller indirekte, om hvem der har foretaget indberetningen over for den pågældende person, selv om du har valgt at indberette fortroligt og derfor har delt din identitet.
Hvad sker der, hvis jeg er utilfreds med vurderingen eller resultatet af min indberetning?
Det er altid muligt at gøre brug af yderligere handlinger, hvis du mener, at der er grund til at gøre det. Et negativt resultat af en indberetning forhindrer dig under ingen omstændigheder i at gøre dette. Efter at have indberettet via whistleblowerordningen er det muligt for dig at indberette oplysningerne til de rette kompetente danske myndigheder.

Adgang hertil og oplysninger herom findes på www.whistleblower.dk. Herudover kan indberetninger, hvor det er relevant, også deles med EU's institutioner, organer, kontorer eller agenturer.